Informacje
Patroni medialni

Regulamin

Regulamin Biegu Wirtualnego 2020

Regulamin

IX Półmaratonu Uzdrowisko Ciechocinek

BIEG WIRTUALNY

2020 r.

 

I. ORGANIZATOR

 1. Organizatorem i jednocześnie głównym sponsorem biegu są:

 

 1. Uzdrowisko Ciechocinek S.A., ul. Kościuszki 10
 2. Szpital Uzdrowiskowy Nr. IV „Dom Zdrojowy”, ul Leśna 3
 3. Szpital Uzdrowiskowy Nr. 1, ul. Armii Krajowej 6
 4. Sanatorium Uzdrowiskowe Nr. VI „Grażyna”,ul. Traugutta 6
 5. Szpital Uzdrowiskowy Nr. III im. dra Markiewicza, ul. Staszica 5

 

 1. Dane teleadresowe znajdują się na stronie:

www.polmaratonuzdrowiskociechocinek.pl

 

 1. Impreza wpisana jest do kalendarza Grand Prix Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2020 r.

 

II. CEL IMPREZY:

 

PROMOCJA BIEGU JAKO NAJPROSTSZEJ FORMY UTRZYMANIA KONDYCJI ORAZ ŹRÓDŁA DOBREGO ZDROWIA

 

 

PROMOCJA INDYWIDUALNEJ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ  W MIEJSCU I CZASIE NAJBARDZIEJ DLA NAS ODPOWIEDNIM

 

PROMOCJA WALORÓW PROZDROWOTNYCH UZDROWISKA CIECHOCINEK

 

 

III. TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg wirtualny!!!

 

Termin:

Zawodnik może odbyć bieg w dniach: 23 sierpnia do 30 września

 

Trasa biegu:

Zawodnik może pokonać dystans w dowolnym terenie, przy zachowaniu zaleceń Ministerstwa Zdrowia co do dystansu społecznego. Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad ruchu drogowego.

 

 

IV. UCZESTNICTWO

 1. W IX Półmaratonie Uzdrowisko Ciechocinek prawo startu mają wyłącznie osoby, które na dzień startu mają ukończone 18 lat lub mają ukończone 16 lat i przedstawią pisemną zgodę rodzica lub prawnego opiekuna.
 2. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem BIEGU WIRTUALNEGO i jest zobowiązany do jego przestrzegania.
 3. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Uczestnik rejestrując się do biegu przyjmuje do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadku.
 4. Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z ustawą dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., z poz. 922 ze zm.

 

 

V. ZGŁOSZENIA I PRZESYŁANIE WYNIKÓW

 

1.Uczestnik rejestruje się do Biegu na stronie www.sts-timing.pl

2.Zgłoszenia on-line będą przyjmowane od dnia 21 sierpnia 2020 r. do 21 września 2020 r.

3.Zgłoszenie można wpisać tylko raz.

4.Zgłoszenie niepełne nie będą brane pod uwagę.

5.Po dokonaniu rejestracji zawodnik otrzyma numer startowy w pliku pdf. Numer można wydrukować i przymocować do koszulki w czasie Biegu. Nie jest to warunek konieczny.

6.Każdy z Uczestników biegu ma do pokonania dystans 10 km lub Półmaratonu. Wskazany dystans można pokonać w dowolnym czasie w dniach 23 sierpnia – 30 września 2020r.

7.Dystans należy pokonać biegnąc “od startu do mety”, pokonując jednorazowo 21,5 lub 10 km.

8.Uczestnik swój bieg może rejestrować dowolnym urządzeniem rejestrującym czas i pokonaną trasę. Ważne, aby była możliwość przesłania zdjęcia/zrzutu ekranu pokazującego pokonaną trasę z widocznym dystansem i czasem.

9.Po ukończeniu Biegu Uczestnik przesyła swój wynik wypełniając formularz wystawiony przez sts-timing.pl. Zgłoszenie wymaga wpisania uzyskanego czasu oraz dołączenia zdjęcia lub zrzutu ekranu pokazującego pokonaną trasę wraz z widocznym dystansem i czasem.

10.Liczy się wynik, który będzie udokumentowany na zdjęciu/zrzucie ekranu. Jeżeli Uczestnik przebiegnie np. 11 km, w wynikach będzie widniał czas z 11 km, dlatego Uczestnik powinien zrobić wszystko, aby przebiec jak najbliżej dystansu 10 km.

11.Organizator  oraz zarządca sts-timing sukcesywnie będzie weryfikował i aktualizował wyniki i publikował je na stronie www.sts-timing.pl,  www.polmaratonciechocinek.pl

 

VI. OPŁATY

 

Każdy uczestnik IX Półmaratonu Uzdrowisko Ciechocinek ponosi koszty opłaty startowej, która zarówno na 10 km jak i                     na Półmaraton wynosi:

 

 • 13 zł pakiet z numerem startowym i okolicznościowym dyplomem

 

 • 31 zł pakiet z numerem startowym, okolicznościowym dyplomem oraz upominkiem  w formie komina sportowego.

 

 1. Wpłat należy dokonywać w czasie rejestracji przez bezpieczne płatności (kartą, Blikiem lub przelewem).
 2. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
 3. Firma zarządzająca panelem zapisów STS-2 s.c. T Kurkowski i M. Kwiatkowski jest odpowiedzialna za ewentualne zwroty, reklamacje wynikające z płatności one-line i kartami kredytowymi.
 4. Opłata wpisowa jest całkowicie przeznaczona na koszty organizacji biegu.
 5. Dyplomy oraz upominkowy komin sportowy  za udział w biegu będą wysyłane w ciągu 2 tygodni od zakończenia biegu wirtualnego. Bieg kończy się 30.09.2020r. Dyplomy będą wysyłane drogą elektroniczną (mail).

 

VII. KLASYFIKACJE

 1. Podczas IX Półmaratonu Uzdrowisko Ciechocinek prowadzone będą następujące klasyfikacje:
  1. klasyfikacja generalna mężczyzn i kobiet (półmaraton, bieg na 10km),
  2. klasyfikacje wiekowe w podziale na kobiety i mężczyzn (decyduje rok urodzenia),
 • M18; K18 (od 16 lat do 19 lat),
 • M20; K20 (od 20 lat do 29 lat),
 • M30; K30 (od 30 lat do 39 lat),
 • M40; K40 (od 40 lat do 49 lat),
 • M50; K50 (od 50 lat do 59 lat),
 • M60; K60 (powyżej 60 lat).
 1. Dodatkowo prowadzone będą następujące klasyfikacje indywidualne:
  1. klasyfikacja mieszkańców Powiatu Aleksandrowskiego (półmaraton),
  2. klasyfikacja mieszkańców Województwa Kujawsko – Pomorskiego (półmaraton).
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.
 3. O zajęciu określonego miejsca w poszczególnych klasyfikacjach decyduje uzyskany czas brutto.

 

VIII. NAGRODY

 1. Przewidujemy nagrody dla pierwszych trzech zawodników w każdej kategorii (Open) w postaci akcesoriów sportowych.
  1. kobiety, mężczyźni w półmaratonie
  2. kobiety, mężczyźni w biegu na 10 km
 2. Szczegółowe zasady nagradzania zostaną przedstawione w odrębnym komunikacie na stronie internetowej biegu.
 3. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą IX Półmaraton Uzdrowisko Ciechocinek oraz bieg na 10 km otrzymają pamiątkowy Dyplom.
 4. Zdobywcy miejsc I -III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn (Półmaraton, 10 km) oraz zdobywcy miejsc I - III w klasyfikacjach wiekowych (Półmaraton, 10 km) otrzymują pamiątkowe trofea.
 5. Nagrody w klasyfikacji generalnej i w innych kategoriach nie dublują się. Zwycięzcy w kategorii Open nie będą klasyfikowani w  innych kategoriach (dotyczy kategorii wiekowych, mieszkańców Powiatu Aleksandrowskiego, mieszkańców Województwa Kujawsko-Pomorskiego).
 6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w zakresie zasad nagradzania.

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Ze względów na specyficzne warunki i zasady rozgrywania Biegu apelujemy o przestrzeganie zasad fair play. Zwracamy uwagę na obowiązek samodzielnego pokonania wskazanego dystansu biegiem. Niedopuszczalne jest pokonywanie dystansu na rolkach, rowerze, hulajnodze czy w sposób inny niż na własnych nogach.

2. Rejestracja do biegu na stronie internetowej www.sts-timing.pl jest równoważna z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na:

1) wysyłanie Uczestnikowi przez Organizatora informacji dotyczących Biegu oraz innych imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Organizatora, a także do wykorzystywania podanych danych osobowych przez Organizatora dla potrzeb administracyjnych i analitycznych związanych z przeprowadzeniem biegu.

2) przeprowadzenie z Uczestnikiem przez Organizatora lub podmioty powiązane wywiadów, robienie zdjęć i/lub filmowanie, używanie imienia i nazwiska, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne w związku z uczestnictwem w Biegu.

3) nieodpłatne wykorzystanie przesłanych przez Uczestnika w związku z uczestnictwem w Biegu zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe przez Organizatora lub podmioty z nim powiązane na potrzeby reklamowe i promocyjne.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej Biegu.

6. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

7. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.

 

Organizatorzy
Partner główny
Sponsorzy