Informacje
Patroni medialni

Regulamin

Regulamin VIII Półmaratonu Uzdrowisko Ciechocinek

 

I. ORGANIZATOR

 1. Organizatorem i jednocześnie głównym sponsorem biegu są:
  1. Uzdrowisko Ciechocinek S.A.
  2. Urząd Miasta Ciechocinek,
  3. Towarzystwo Przyjaciół Ciechocinka
 2. współorganizatorami są:
  1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawski
  2. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechocinku.
 3. Dane teleadresowe organizatorów znajdują się na stronie www.polmaratonciechocinek.pl

II. TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg odbędzie się w niedzielę 1 września 2019 r. w Ciechocinku.
 2. Start VIII Półmaratonu Uzdrowisko Ciechocinek  nastąpi o godzinie 11:00. Linia startu zostanie zamknięta po 15 minutach od strzału startera.
 3. Zawodnicy obu dystansów (półmaraton i bieg na 10,7 km) ustawiają się na starcie w Parku Zdrojowym przy Muszli Koncertowej w jednej wspólnej strefie.
 4. Długość trasy dla Półmaratonu to 21,0975 km. Trasa posiada atest PZLA .
 5. Odbędzie się też bieg towarzyszący na 10,7 km.
 6. Trasa zostanie oznaczona znakami poziomymi co 1 kilometr.
 7. Meta dla obu dystansów znajduje się w Parku Zdrojowym przy Muszli Koncertowej.

III. LIMIT CZASU

 1. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący dla półmaratonu 3 godziny a dla biegu na 10,7 km 1,5 godziny.
 2. Zawodnicy, którzy po upływie 3 godziny od strzału startera nie dotrą do mety, ale przekroczą już znacznik 20 kilometra, otrzymują  dodatkowo 10 minut na dotarcie do mety i regulaminowe ukończenie biegu. Pozostałe osoby znajdujące się na trasie zobowiązane są   do przerwania biegu (kontynuacja biegu na własną odpowiedzialność) .

IV. UCZESTNICTWO

 1. W VIII Półmaratonie Uzdrowisko Ciechocinek prawo startu mają wyłącznie osoby, które na dzień startu mają ukończone 18 lat lub mają ukończone 16 lat i przedstawią pisemną zgodę rodzica lub prawnego opiekuna.
 2. Wszyscy zawodnicy startujący w VIII Półmaratonie Uzdrowisko Ciechocinek muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. W tym celu biuro będzie czynne w następujących terminach:

31 sierpnia (sobota) w godzinach 16.00 – 20.00

  1 września (niedziela) w godzinach 7.30 – 10.30

Adres Biura Zawodów: Zespół Szkół Uzdrowiskowych - Szpital Uzdrowiskowy nr III im. dra Markiewicza ul. Staszica

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany lokalizacji Biura Zawodów,  informacja o tym fakcie zostanie zamieszczona na stronie półmaratonu : www.polmaratonciechocinek.pl
 2. W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymają pakiety startowe. Pakiety startowe zawierają:
 • numer startowy,
 • agrafki,
 • chip do pomiaru czasu (mocowany do sznurowadła)
 • oraz pamiątkową koszulkę.
 1. Podczas odbioru zestawu startowego z numerem i chipem zawodnik powinien okazać się dokumentem tożsamości ze zdjęciem.
 2. Ze względów bezpieczeństwa zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach oraz innych pojazdach bez pozwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolony jest również bieg ze zwierzętami.

V. ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.polmaratonciechocinek.pl
 2. Zgłoszenia online zostaną zawieszone 23 sierpnia 2019 roku (godz. 23:59). Po tym terminie (przy dostępności miejsc) zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów VIII Półmaratonu Uzdrowisko Ciechocinek.
 3. Prawo do startu w zawodach daje zgłoszenie oraz uiszczenie opłaty startowej.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo sukcesywnego usuwania z listy startowej osób, które nie dokonały opłaty startowej w przypadku wyczerpania limitu startujących zawodników.
 5. Organizator ustala limit startujących na 500 osób (z orientacyjnym podziałem 350 osób półmaraton, 150 osób bieg na 10,7 km).
 6. Organizator gwarantuje liczbę pakietów startowych zgodną z limitami; kolejność przydzielania pakietów w dniu zawodów dla zawodników nieopłaconych wg kolejności wpłat.

VI. KLASYFIKACJE

 1. Podczas VIII Półmaratonu Uzdrowisko Ciechocinek prowadzone będą następujące klasyfikacje:
  1. klasyfikacja generalna mężczyzn i kobiet (półmaraton, bieg na 10,7 km),
  2. klasyfikacje wiekowe w podziale na kobiety i mężczyzn (decyduje rok urodzenia),
 • M18; K18 (od 16 lat do 19 lat),
 • M20; K20 (od 20 lat do 29 lat),
 • M30; K30 (od 30 lat do 39 lat),
 • M40; K40 (od 40 lat do 49 lat),
 • M50; K50 (od 50 lat do 59 lat),
 • M60; K60 (powyżej 60 lat).
 1. Dodatkowo prowadzone będą następujące klasyfikacje indywidualne:
  1. klasyfikacja strażaków – zgodnie z odrębnym regulaminem,
  2. klasyfikacja mieszkańców Powiatu Aleksandrowskiego (półmaraton),
  3. klasyfikacja mieszkańców Województwa Kujawsko – Pomorskiego (półmaraton).
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.
 3. O zajęciu określonego miejsca w poszczególnych klasyfikacjach decyduje uzyskany czas brutto.
 4. Klasyfikacja i nagradzanie STRAŻAKÓW odbywa się na zasadach określonych w odrębnych regulaminach.

VII. NAGRODY

 1. Przewidujemy nagrody dla pierwszych trzech zawodników w każdej kategorii (Open).
  1. kobiety, mężczyźni w półmaratonie
  2. kobiety, mężczyźni w biegu na 10,7 km
 2. Szczegółowe zasady nagradzania zostaną przedstawione w odrębnym komunikacie na stronie internetowej biegu.
 3. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą VIII Półmaraton Uzdrowisko Ciechocinek oraz bieg na 10,7 km otrzymają na mecie pamiątkowy medal (różny dla obu dystansów).
 4. Zdobywcy miejsc I -III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn (Półmaraton, 10,7 km) oraz zdobywcy miejsc I - III w klasyfikacjach wiekowych(Półmaraton, 10,7 km) otrzymują pamiątkowe trofea.
 5. Nagrody w klasyfikacji generalnej i w innych kategoriach nie dublują się. Zwycięzcy w kategorii Open nie będą klasyfikowani w  innych kategoriach (dotyczy kategorii wiekowych, mieszkańców Powiatu Aleksandrowskiego, mieszkańców Województwa Kujawsko-Pomorskiego).
 6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w zakresie zasad nagradzania.

VIII. OPŁATY

 1. Każdy uczestnik  VIII Półmaratonu Uzdrowisko Ciechocinek ponosi koszty opłaty startowej.
 2. Dla półmaratonu opłata wpisowa wniesiona:
 1. do dnia 30.04.2019 r. wynosi 60 zł.
 2. do dnia 15.07.2019 r. wynosi 80 zł.
 3. po 15.07.2019 r. wynosi 100 zł.
 4. w Biurze Zawodów wynosi 150 zł.
 1. Opłata wpisowa dla biegu na 10,7 km wniesiona:
 1. do dnia 30.04.2019 r. wynosi 50 zł.
 2. do dnia 15.07.2019 r. wynosi 60 zł.
 3. po dniu 15.07.2019 r. wynosi 80 zł.
 4. w Biurze Zawodów wynosi 100zł.
 1. Zgłoszenia on-line będą przyjmowane do 23 sierpnia 2019r. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe tylko w Biurze Zawodów, jednak liczba wolnych miejsc będzie ograniczona.
 2. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie – decyduje data wpływu środków na konto) zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien on był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej ostatniej wpłaty.
 3. Opłatę na konto bankowe można wnosić do 23 sierpnia 2019 r. (później opłata wyłącznie w Biurze Zawodów).

Towarzystwa Przyjaciół Ciechocinka 87-720 Ciechocinek ul. Zdrojowa 2B

nr konta :  40 1020 5200 0000 4202 0052 4488

w tytule proszę podać imię i nazwisko oraz dystans

 1. Istnieje możliwość wniesienia opłaty startowej za większą liczbę Uczestników na jednym blankiecie wpłaty (poprzez jeden przelew). W takim wypadku w tytule przelewu należy wpisać "Opłata grupowa" oraz nazwiska uczestników, za których wnoszona jest opłata startowa (lub nazwa klubu itp.). Liste osób, za które jest wnoszona opłata wraz z określeniem dystansu należy również przesłać na adres: polmaraton@uzdrowiskociechocinek.pl
 2. Dowodem wpłynięcia opłaty startowej jest pojawienie się informacji o wpłacie przy nazwisku zawodnika na liście startowej na stronie www.polmaratonciechocinek.pl, co następuje po około 3 dniach po dokonaniu opłaty. W sytuacji nie pojawienia się informacji na liście osób opłaconych, w przewidzianym czasie proszę o przesłanie maila z potwierdzeniem wpłaty na adres mail polmaraton@uzdrowiskociechocinek.pl.
 3. Opłata wpisowa jest całkowicie przeznaczona na koszty organizacji biegu.

IX. ŚWIADCZENIA

 1. Punkty odżywiania zaopatrzone będą w wodę. Na trasie znajdować się będą trzy punkty odżywiania przy Stadionie Miejskim (około 2,5 km i 12 km), Domu Zdrojowym (około 5 km i 15 km)  i przy Muzeum Warzelni Soli (około 9 km i 20 km).
 2. Organizator zapewnia bezpłatne miejsce noclegowe w hali sportowej (przy ul. Lipnowskiej – odległość około 2 km od Biura Zawodów) w nocy przed biegiem. Organizator nie zapewnia materaców ani śpiworów. Skierowania na noclegi będą wydawane w Biurze Zawodów. Zawodnicy będą przyjmowani na nocleg za okazaniem skierowania. Chęć skorzystania z noclegu należy zgłosić co najmniej 7 dni przed terminem zawodów na adres e-mail: polmaraton@uzdrowiskociechocinek.pl.
 3. Na mecie organizator zapewnia posiłek regeneracyjny.
 4. Organizator zawodów zapewnia uczestnikom możliwość oddania rzeczy osobistych do depozytu w budynku Biura Zawodów ( odbiór depozytu na podstawie numeru startowego). Worki depozytowe wydawane i opisywane będą w Burze Zawodów na prośbę uczestnika.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie limit osób mogących uczestniczyć w obu biegach – 550 osób. Z podziałem 350 osób półmaraton oraz 200 osób bieg na 10,7 km.
 2. Czasy uzyskane przez biegaczy będą mierzone metodą elektroniczną. Na trasie biegu będą rozmieszczone dodatkowe punkty pomiaru czasu.
 3. Bieg będzie zabezpieczany przez służby medyczne. Decyzje lekarza dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.
 5. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek sportowych.
 6. Dyplom za ukończenie VIII Półmaratonu Uzdrowisko Ciechocinek będzie można otrzymać po zgłoszeniu na adres mailowy polmaraton@uzdrowiskociechocinek.pl
 7. Komunikat z wynikami końcowymi zawodników zostanie ogłoszony po zakończeniu biegów. Wyniki końcowe zostaną ogłoszone na stronie internetowej biegu.
 8. Protesty przyjmuje Sędzia Główny zawodów po wpłaceniu kaucji w wysokości 100 zł. Będą one rozpatrywane na bieżąco przed ogłoszeniem wyników końcowych. W przypadku uznania protestu kaucja będzie zwrócona.
 9. Decyzje Sędziego Głównego są ostateczne.
 10. Część trasy zawodów przebiega ulicami przy ograniczonym ruchu ulicznym. Uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności i bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom kierujących ruchem podczas poruszania się po odcinkach trasy wchodzących w bezpośredni kontakt z ruchem samochodowym.
 11. Każdy zawodnik biegnie na własną odpowiedzialność, a organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu komplikacji zdrowotnych uczestników, jakie ewentualnie mogą powstać podczas biegu lub też na skutek jego przebiegnięcia.
 12. VIII Półmaraton Uzdrowisko Ciechocinek jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.
 13. Organizator zawodów zastrzega sobie prawo do wykorzystania wypowiedzi i wizerunków uczestników biegu do celów reklamy i promocji .
 14. Uczestników półmaratonu obowiązują przepisy PZLA oraz niniejszy regulamin.
 15. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulamin przysługuje wyłącznie organizatorowi VIII Półmaratonu Uzdrowisko Ciechocinek, w tym również jego zmiana.
Organizatorzy
Partner główny
Sponsorzy